Privacyverklaring

Naam: Stichting ABBO
Van: Directie en Functionaris Gegevensbescherming of Veiligheidsfunctionaris/consulent
Ondersteunend: Ondernemingsraad (OR) en/of Medezeggenschapsraad (MR)
Aan: Betrokkenen
Betreft: Privacyverklaring
Document: YSNS 33071 - Rev.3.1 17-05-2019

Privacyverklaring

Stichting ABBO, gevestigd te Bergen op Zoom aan Rijtuigweg 12, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41107326, zorgt de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende categorieën met omschrijving:

 • a. Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de leerling;
 • b. Het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling;
 • c. Nationaliteit van de leerling;
 • d. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling;
 • e. Gegevens over de gezondheid of het welzijn van de leerling die noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de betreffende leerling;
 • f. Gegevens over de godsdienst of levensovertuiging van de leerling die noodzakelijk zijn voor de school, het onderwijs of de te geven ondersteuning;
 • g. Gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, en de behaalde studieresultaten;
 • h. Schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/intern begeleider, klas/groep waar de leerling in zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, schoolloopbaan en rapportage vanuit primair- en voortgezet onderwijs);
 • i. Activiteiten die door de school zijn gehouden rond de leerling, en ook de resultaten hiervan;
 • j. Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;
 • k. Relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt over de aangemelde problematiek van de leerling;
 • l. Relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld schoolgeld.

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien de Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien de Verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van;

 • a. Het geven van het onderwijs, het begeleiden en ondersteunen van leerlingen en het geven van studieadviezen;
 • b. Het op enigerlei wijze verstrekken van leermiddelen;
 • c. Het bekend maken van informatie over Stichting ABBO en haar leerlingen, bijvoorbeeld op de website van Stichting ABBO;
 • d. Het bekendmaken van de activiteiten van Stichting ABBO, bijvoorbeeld op de website van Stichting ABBO;
 • e. Het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en activiteiten, waaronder begrepen het eventueel uit handen geven van dergelijke vorderingen aan derden;
 • f. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • g. Het contact houden met oud-leerlingen van Stichting ABBO;
 • h. De uitvoering of toepassing van een wettelijke verplichting van Stichting ABBO.

Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: Martijn Luysterburg - Suijkerbuijk, Martijn.luysterburg@abbokindcentra.nl 

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert de Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. De verwerkingsverantwoordelijke deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, alleen persoonsgegevens met derden die in het register van externe verwerkers zijn opgenomen.

Beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van de Verwerkingsverantwoordelijke inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies

De Verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke of diens vertegenwoordiger binnen de EU

Naam organisatieMartijn Luysterburg - Suijkerbuijk, Functionaris Gegevensbescherming
Postcode en Adres: Rijtuigweg 12, 4611 EL
Plaats: Bergen op Zoom

Wijziging privacyverklaring

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 30-11-2022


Gebruik van deze privacyverklaring

Het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze privacyverklaring is uitsluitend toegestaan door de rechtmatige licentienemer van YourSafetynet school+. De inhoud van deze privacyverklaring is beschermd door copyright © waardoor het niet is toegestaan om deze privacyverklaring: • Te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei wijze zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Media Security Networks BV • Te gebruiken indien de huidige licentieovereenkomst van YourSafetynet school+ is vervallen Deze privacyverklaring is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Regel- en wetgeving zijn voortdurend aan verandering onderhevig waardoor Media Security Networks BV niet kan instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Media Security Networks BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen die op basis van deze privacyverklaring zijn genomen.