Hieronder lees je meer over het beleid voor de kinderopvang. 

Beleid kinderopvang

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

De kinderopvang heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een aantal  pedagogische beleidsplannen. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

De pedagogische beleidsplannen  kunt u hieronder lezen;

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het kindercentrum door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. De samenstelling van de oudercommissie ziet er als volgt uit. 

namens kinderdagverblijf
Anneke en Rebecca

namens de buitenschoolse opvang
Danny

Onze oudercommissie maakt tevens onderdeel uit van de Lokale Kindcentrum Raad (LKR) van kindcentrum Kiezelrijk en de Centrale Kindcentrum Raad (CKR) van Abbo Kindcentra. Meer informatie hierover kunt u lezen in de ouderapp of vragen aan het locatiehoofd.

U kunt zich altijd aanmelden als u interesse heeft om zitting te nemen in de oudercommissie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de oudercommissie of dit aangeven bij het locatiehoofd.

GGD Inspectierapporten

GGD Inspectierapporten

De GGD bezoekt jaarlijks een (on) aangekondigd inspectiebezoek.Tijdens dit inspectiebezoek beoordeelt de inspecteur in ieder geval of de Pedagogisch medewerker/Kind Ratio in orde is, hoe het vier-ogen principe geregeld is, kijkt zij of alle medewerkers en stagiaires in het bezit zijn van een geldige VOG en een passende beroepskwalificatie, beoordeelt zij de Beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid en voert zij een pedagogische toets uit. Van dit inspectiebezoek wordt een rapportage uitgebracht en aangeboden. Het locatiehoofd bespreekt deze rapportage met de oudercommissie tijdens de eerstvolgende oudercommissie vergadering.

U kunt ook al onze vestigingen vinden in het
 landelijk register kinderopvang.

Beleid Veiligheid en Gezondheid

In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s binnen de opvang zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak, buitenspelen en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt gedurende het hele jaar regelmatig besproken en geëvalueerd met de medewerkers. Tevens worden er quickscans uitgevoerd, waarbij alle risico’s worden benoemd en afgewogen. De uitkomst van de quickscan wordt weer verwerkt in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Ouders kunnen deze inzien in de ouderapp. Deze beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid worden o.a. ondersteund door diverse protocollen.